top of page

Vad är Precisionsorientering = PreO

Hur går det till?
Vid denna typ av orientering får man endast förflytta sig på vägar, stigar och öppna ytor. Orienteringsmomentet består i att ta sig fram mellan de olika kontrollpunkterna samt att lösa kontrolluppgiften. Deltagarna måste kunna förstå karta, karttecken och kartskalan. Till sin hjälp har man också kompass.

 

På kartan är kontrollpunkterna inritade och till dessa finns angivelser som i detalj tala om hur kontrollerna är placerade.  I naturen kan finnas 1-5 skärmar utplacerade. Det gäller för deltagaren att bestämma vilken av skärmarna som är den rätta.  

Preo1.jpg

Skärmarna kan vara placerade alldeles invid väg/stig men de kan också sitta bortåt 50meter in i skogen.

På vägen finns utsatt en kontrollskylt med klass och kontrollnummer varifrån man ska kunna se alla skärmarna, 1-5st, och skärmarna ”heter” från vänster räknat A, B, C, D och E.
När man bestämt sig för vilken som är rätt stämplar man in detta på sitt startkort.

Förflyttningen och lösning av uppgifterna görs utan tidspress, det finns dock en maximitid som inte får överskridas.
Dock gäller att det finns tidkontroll, 1eller flera beroende på klass, där kontrolluppgiften ska lösas på tid, max.tid 30 - 60 sekunder beroende på klass.

smalandskusten-logga-utan-ar.jpg
hittaut-logga.png
eventor.png
logga_lideniaten.jpg
naturpasset-4.0.png
Preo2.jpg

Vem kan och får vara med?
Alla som förstår kartan kan och får delta.
Banan ska vara så anpassad att den ska vara framkomlig med rullstol. 
Om deltagaren behöver kan han/hon få hjälp att ta sig fram på banan t.ex. påskjutare på rullstol.  
Orienteringsmomenten ska dock den tävlande klara själv och detta gäller i alla tävlingsklasser.
Deltagaren behöver alltså inte ha någon form av funktionsnedsättning..

Klassindelning.
Pre - N är den lättaste klassen och här finns 2 skärmar att välja på vid kontrollpunkten. Här kan man få viss hjälp och denna klass är inte tävlingsklass.
Pre - C är av samma svårighetsgrad som N men man ska klara orienteringsmomenten själv.  Denna klass är tävlingsklass.
Pre - B har lite svårare banor och vid kontrollpunkterna kan det finnas 2-5 skärmar att välja på.
Pre - A är ändå lite svårare och här finns 1 - 5 skärmar att välja på vid varje kontrollpunkt. Det kan vara så att ingen av skärmarna är rätt placerad. Förekommer även kontroller med en skärm – A - d.v.s. är skärmen rätt placerad stämplar man i ruta A. vid fel placering stämplar man i ruta Z. 
Pre - Elit är den svåraste klassen. Som i A-klassen finns 1-5 skärmar vid kontrollpunkten men det kan också vara så att ingen av dessa skärmar är den rätta och då stämplar man i ruta Z. Förekommer också att det bara finns en skärm, A, och man ska avgöra om skärmen är rätt eller fel placerad.

 

Länken innehåller information om PreO. Den är på engelska men kommer snart på svenska.

http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Technical-Introduction-to-TrailO-for-Experienced-Foot-Orienteers1.pdf

 

Vill någon veta mer om PreO  kontakta Pahn Gardhem

Jag kommer gärna ut till klubben och håller en information som tar ca 90 min.

bottom of page